Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
skonstruowali swoją przyjaźń, ułomną i asymetryczną, na którą składały się częste oddalenia i długie okresy milczenia; czystą, pustą przestrzeń, do której oboje mogli zawsze wrócić.
Reposted fromhole-love hole-love viajointskurwysyn jointskurwysyn
4096 0b3e 500
1871 3deb 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaszydera szydera
1045 ba2c 500
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaszydera szydera
4269 9f97 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
4369 8a8d 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
4684 4f6c
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
6045 2fe8
Reposted fromkattrina kattrina viahelpmeimhungry helpmeimhungry
6076 46ed 500
Reposted fromposzum poszum viaunmadebeds unmadebeds
7052 ce6f 500

necspenecmetu:

Euphranor, Group Philip and Alexander the Great in Quadriga, Roman copy, det. Alexander’s Head, c.338-36 BCE

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromweightless weightless viaszydera szydera
Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską
— Szymborska
Reposted fromseptember september viacytaty cytaty
 Myślę, że każdy lubi tych, którzy potrafią wydobyć z nas to, co najlepsze; jest to jeden z powodów mojego uczucia do Ciebie.
— Agata Tuszyńska
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
Celem życia jest rozwój własnej indywidualności.
Dać wyraz własnej swej naturze - oto nasze zadanie na ziemi.
— Oscar Wilde - Portret Doriana Graya
Reposted fromcolagatji colagatji viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl